Gokula Krishna Milk

Janarthanam S

Chitlapakkam

No: 13, Karunanithi Street, Chitlapakkam Main Road, Chitlapakkam, Chennai – 600064.

9841144245 View Map