M.S.D.Milk Agency

N Mani

Kannaki Nagar

No.2/61, ECR Road, Injampakkam, Chennai-600115

9444363655 View Map